Fadal. A salam a lekum! A həndu akul a ngu hə yedənami. Gətanaw niyari hə Ndabi ngəde ngəde a təlam yedənami yu kakadə hə yedənami ngəde ngəde yu niyari hə Tawre yu Sabur yu Injil. Niyari yuu ngaco akul a həndu a təlam yedənami. Yuu ngəla! 

men lake chad.jpg
Partager