Niyari hə Ndabi Yunus

Ngo yuu niyari hə Ndabi Yunus ngə Kəmani nahəganunə rəgə all bərni dəmu ngə yəcenə ga Ninewa. Ndabi Yunus, lûgu hə Israyel, dûr hə Ndabi Brahim. Kəne Ninewa akul a lartə hə Irak. Gəre cându yiman dâbu gə 2600, jaman ngə niyari yuu naanhi wakadə ’rə, Ninewa dân ngə bərni dəmu hə Assuria, Dində Assuria naan Israyel rə kərigə. Ga hərə yuu ro ngə maay Israyel yu maay Ninewa yəligə mâdəgay ja rə ngəndə. 

Ngun də niyari yuu gəkanaw a lay dî ngə Ndabi Yunus naan yu dî ngə Kəmani Nafəllay gəan. 

Partager