Niyari hə Ndabi Yisaka yu Ndabi Yakub

Ngo yuu niyari hə Ndabi Yisaka yu Ndabi Yakubu. Yisaka wuhi Ndabi Brahim. Yakub wuhi Yisaka. Yəngənaay həkan yu kihi ngə Yakub yaji njili ngəde ngəde həkan yu kihi ga dədan ngə yaji jammay adan. Niyari yuu akul a ngun də kakadə ngə yəcenə ga Tawre. 

Partager