Niyari hə Ndabi Yisa Al Masih

Cându ahi yiman dəbu kihi (2000) re ’rə, lûgu dotor ngə yəcenə ga Luka naan kakadə yuu rubûdə rəgə akiemû habar hə Yisa Al Masih ngə Kəmani nahəganu. Lûgu dotor Luka acəlbu rəgə migəw a ndaraco, migəw yəhudi yu migəw yəhudi ja ngaco yəkəy kənjəre hə niyari hə Yisa Al Masih. Acəlbu rəgə dədan yəkəy dî ngə Yisa naan yu nakienə migəw go yəkəy hal ngə Yisa nau rəgə aalu migəw ngə yəî rə mənna anə kâni go. 

Habar Alli yuu Luka natay rə ngə aka dî ngə Yisa naka yu naan rəgə migəw yəcakiyu hal ngə Kəmani aaludan a bigə adan. Luka naan rubûdə rə Yisa dân muh lûgu ngə nau rəgə acəlbu aalu migəw ngə yawiyâw. 

Habar Alli yuu aka mənna hə Yisa jûgunî a gə rə hartə ngə kuru nawuyhi ja ’rə, rugo ârinî gə saha ngə nakwohi naal al hame. Luka nakəmu rə fede rə Habar Alli yuu naamu migəw yəhudi re yəhudi ja re gudo, kuren migəw hu adan bigəa re migəw bərbaay re gudo. 

Partager